Promicanje izgradnje mostova suradnje u pčelarstvu
kroz inovativne i participativne metode stručnog usavršavanja