Gjennom prosjektet beeB vil det utvikles faglig utbytte i form av bl.a. kursmateriale. Det vil bli arrangert øvelser og kursarrangement for birøktere og allmenheten forøvrig. I løpet av prosjektperioden vil det bli avholdt 5 fysiske møter.

BeeB prosjektet skal utvikle 7 faglige utbytter:

0101

MOOC (massive, open, online course) kurspensum

Basert på resultatene av målgruppenes behov og preferanser, vil det utvikles et kursopplegg hvor innhold, metoder og materiale som foreslås, baseres på metoder for adaptiv læring og mikrolæring. Dette gjør at læringen kan tilpasses hver enkelt sitt behov basert på tidligere erfaring, interesser og hvordan birøkten drives i området.

MOOC kurset vil gi en kvalifikasjon/et sertifikat på nasjonalt og europeisk nivå.

0202

“Kollaborativ b-læring” HUB for birøktere som tar i bruk nytenkning og kunnskap

Det vil lages en teknisk struktur og et virtuelt rom som tar i bruk “kollaborativ b-læring” for å støtte opp om komponentene fra neste arbeidsprosess, og som kursdeltagerne kan velge innhold fra og lage sin egen personlige læringsreise (adaptiv læring) og dele erfaring og kunnskap – lære i fellesskap.

0303

Informasjonsgrafikk og mikrolæring om økologisk birøkt og god praksis

Ved å bruke informasjonsgrafikk og mikrolæring, vil MOOC kurspensum materialiseres og struktureres i små deler (videoer og podcaster når det er mulig) tilpasset deltagernes behov. Dette gjør det også mulig å lage sin egen personlige reise (adaptiv læring) og umiddelbar læring.

0404

Verktøy til bruk i bigården i forhold til bihelse

Bruk av læringsspill for å vurdere og håndtere bikuben. Bisykdommer og ernæring er viktige emner innen birøkt, og det vil fokuseres spesielt på disse områdene. Det vil utvikles et spesielt verktøy som kan brukes i bigården av alle birøktere, uavhengig av bakgrunn – læringsspill – som gir et effektivt, uformelt læringsmiljø, og hjelper deltagerne med å praktisere situasjoner og håndtere utfordringer som kan skje i virkeligheten i et trygt miljø.

0505

Veileder

Gjennom prosjektet vil det samles inn informasjon om nyvinninger og løsninger som har eller er i ferd med å utvikles innen birøkten. Det vil gjennomføres besøk til de ulike landene hvor det vil foregå utbredt informsjon- og erfaringsutveksling. En veileder vil strukturere innholdet for de ulike læringsområdene innen birøkten. Det vil lages en veileder som tar for seg de ulike trinnene i læringen og evaluerer utbyttet.

0606

Bi-veikart til innbyggerne

Historien om bienes vidunderlige liv og produkter vil fortelles for både å fremme ny virksomhet, stimulere til nytenkning blant birøktere, og for å øke interessen om bier blant konsumenter og allmenheten generelt. Kommunikasjonsverktøyet i denne sammenheng er historiefortellingen.

0707

Få frem nye ideer innen birøkten ved å bruke innovasjonsspiraler

Innovasjonsspiraler, en prosess for å planlegge nyskapning (fra å definere utfordringen til endringssystemer), vil brukes som en metode for å stimulere til entreprenørskap blant målgruppene, og gjøre dem i stand til å etablere eller utvide virksomheten. Materiale og opplæringsveiledere vil bli laget for å implementere denne metoden og andre lignende metoder.