Euroopas tegeletakse mesindusega suuremal määral hobikorras ja hobimesinike teadmised on omandatud peamiselt läbi praktiliste kogemuste, mistõttu on nende mesindusalased teadmised madalamad kui professionaalsetel mesinikel. Arvestades mesinduse olulisust maaelu edendamise ja biodiversiteedi säilitamise seisukohast, on väga oluline seda valdkonda jätkuvalt arendada.

“beeB” – “Mesinduse õppimise soodustamine innovatiivsete ja praktiliste harjutuste kaudu” projekt kaasab 6 Euroopa riiki (Portugal, Hispaania, Itaalia, Horvaatia, Norra ja Eesti) ning projekti eesmärgiks on arendada erinevaid õppimise tehnikaid, mis aitavad kaasa hobimesinike mesindusalaste teadmiste omandamisele. Antud projekti üheks eesmärgiks on luua soodus kasvupinnas perekondliku ettevõtlusega tegelemiseks eriti just maapiirkondades, kus on suurem tööpuudus. Projekt on saanud kaasrahastuse Erasmus Pluss programmist eesmärgiga, et erineva tasemega mesinikud saaksid omandada uudsete, atraktiivsete ja kergesti omandatavate metoodikate abil mesindusalaseid teadmisi oma mesila arendamiseks.

Kavas on luua nii kontakt- kui internetipõhist õppemetoodikat sisaldav õppekava, mis baseerub erinevate piirkondade mesindusalastele teadmistele/kogemustele ja mis tagab ühtlasema kvalifikatsiooni praegustele ja tulevastele mesinikele erinevatest Euroopa piirkondadest.

 Erasmus Pluss konteksti põhised eesmärgid:

0101

Oskused ja põhipädevused

Panustada “targa mesindamise” baasteadmiste omandamisse ja arendamisse, et soodustada kaasaegset lähenemist, majanduslikku kasu ja sotsiaalset sidusust.

0202

Vähendage erinevusi

Vähendada ebavõrdset olukorda, kus teatud inimeste gruppidel on sõltuvalt asukohast või mõnest muust sotsiaalsest aspektist piiratud või väiksemad võimalused mesinduse õppimiseks. Elukestvat õpet võimaldava süsteemi arendamine toimub innovatiivsete ja digitaalsete lahenduste kaudu.

0303

Arendada ja struktureerida partnerlust

Arendada ja struktureerida erinevate organisatsioonide vahelist partnerlust nii, et sellest tõuseks kasu inimestele, kes juba on või plaanivad mesindusega alustada.

“beeB” spetsiifilisemad eesmärgid on:

  • Arendada välja töövahendid, mis soodustavad väike- ja hobimesinikel kasulike teadmiste omandamist mesinduse valdkonnas.
  • Julgustada just peamiselt maapiirkondade naisi ja töötuid inimesi mesindusega alustama.
  • Tegeleda teadmussiirdega, millest tõuseks kasu kogu mesindussektorile läbi innovaatiliste mesinduspraktikate.