Projekt “beeB” põhineb intellektuaalsetel väljunditel, koolitustel ja muude harjutustel/üritustel, mis aitavad harida mesinikke ja üldsust. Projekti kestvuse jooksul toimub 5 partnerite vahelist koosolekut, mis seatud eesmärke aitavad saavutada.

Järgmisi 6 kordajate sündmust tähistatakse beeB projekti raames:

0101

Head mahemesinduse tavad mahepiirkondades.

Veebruar, 2021. Itaalia

Teadmussiirde üritus korraldatakse Lõuna-Vahemere (mahe) piirkonnas, kus käsitletakse praktilise mesindusega seotud küsimusi ja probleeme. Üritusse kaasatakse mesinikke, tehnikuid, põllumehi ja teisi avalikke ühendusi.

Ürituse eesmärgiks on beeB projekti ja selle eesmärkide tutvustamine ja ühtlasi ka reklaamida mahemesinduse hea tava ja analüüsida sektori eesmärke ja vajadusi. Mõningaid projektiga seotud ettepanekuid ja materjale testitakse ja levitatakse. Paremate esmaste tulemuste saamiseks viiakse läbi ka välitöid.

0202

Innovaatiliste lahenduste toomine mesindusse.

September, 2020. Norra

Antud üritust korraldab Norra Mesinike Liit. Ürituse eesmärgiks on arutada ja leida lahendusi mesinduse aktuaalsetele probleemidele. Ürituse raames kaasatakse aruteludesse mesinikke, tehnikuid, põllumehi ja teisi avalikke ühendusi, et leida vastus erineva tausta ja tasemega mesinike probleemsetele küsimustele ning meelitada mesindusse ka projekti sihtgruppi kuuluvaid uusi tegijaid.

Ühe olulise teemana käsitletakse mesilaste tõuaretust (Põhjamaade tumemesilase ja kraini mesilase ja veel kahe peamise mesilase rassi aretust). Mõningaid projektiga seotud ettepanekuid ja materjale testitakse ja levitatakse. Paremate esmaste tulemuste saamiseks viiakse läbi ka välitöid.

0303

Mesinike ja tavakodanike ühendamine mesilaste kaitsmise eesmärgil.

September, 2021. Horvaatia

Nagu ka teised projektiga planeeritavad üritused, püüab ka antud üritus leida vastuseid mesindust puudutavatele probleemsetele küsimustele, kaasates aruteludesse erinevaid huvigruppe.
Planeeritav üritus tutvustab ka beeB projekti ja selle eesmärke.

0404

Mesilased ja teised tolmeldajad - paremad mesindustavad, parem keskkond, tervemad mesilased.

Jaanuar, 2022. Eesti

Üritus toimub Eestis, mis on tuntud oma Läänemerelise jaheda ja niiske kliima poolest. Üritusse kaasatakse mesinikke, tehnikuid, teadlasi ja tesi avalikke organisatsioone, et tutvustada projekti ja edendada diskussiooni mesilaste tervise ja toitumise teemadel.

Mõningaid projektiga seotud ettepanekuid ja materjale testitakse ja levitatakse. Paremate esmaste tulemuste saamiseks viiakse läbi ka välitöid.

0505

Mesinduse praktiseerimine innovaatiliste ideede ja uute teadmiste abil.

Märts, 2022, Hispaania

Natura 2000-ga seotud teadmussiirde üritus Galicias, kuhu on kaasatud mesinikud, tehnikud, põllumehed ja erinevad avalikud organisatsioonid. Eelkõige tutvustatakse projekti sihtgrupile saadud tulemusi ja arendatakse arutelusid mahemesinduse ja mesinduse sektorit puudutavate küsimuste teemadel.

Erilise fookuse all on looduskaitse ja tolmeldajatega seotud küsimused. Mõningaid projektiga seotud ettepanekuid ja materjale testitakse ja levitatakse. Paremate esmaste tulemuste saamiseks kaasatakse antud üritusse ka välitöödel osalemine.

0606

beeB - Mesinduse õppimise soodustamine läbi innovatiivsete ja praktiliste harjutuste.

Märts, 2022. Portugal

Viimane konverents toimub Portugalis Viseu linnas, kus hobimesinduse ja perekondlike mesindustraditsioonide osakaal on suur. Lisaks kaasatakse konverentsile 3 Portugali mahepiirkonda ja Barroso GIAHS.

Teadmussiirde üritus on mõeldud mesinikele, mesindus-tehnikutele, teadlastele, poliitikutele ja teistele avalikele organisatsioonidele, eesmärgiga tutvustada ja levitada projekti käigus saadud tulemusi ja seeläbi suurendada selle võimalikku mõju ühiskonnale laiemalt. Lisaks korraldatakse ürituse raames ka välitöid.