I Europa er birøkt en aktivitet hovedsakelig utviklet av birøktere som ikke er profesjonelle, som har ervervet kunnskapen sin gjennom erfaring, og som generelt har lite kunnskap på området. Birøkt er viktig for (utvikling i bygdene) og for å bevare biomangfoldet i naturen, og det er viktig å sette i verk tiltak som fremmer birøkten.

I prosjektet “beeB” – Foster for beekeeping bridges through innovative and participative training”, bidrar seks europeiske land (Portugal, Spania, Italia, Kroatia, Norge og Estland) med å utvikle redskap som vil gi familiebirøktere og andre ikke-profesjonelle birøktere, ferdigheter innen birøkt ved å bruke nye og tillpassede former for opplæring basert på økologiske prinsipper og god praksis. Formålet er å sørge for at familiebirøktere får opplæring, og oppmuntre til at spesielt kvinner og arbeidsledige fra bygdene får tilgang til denne opplæringen og får praktisert birøkt. Prosjektet er delfinansiert av Erasmus+ programmet i EU, og har som formål å møte kunnskapsbehovet til enhver birøkter gjennom å bruke nye, attraktive og tilpassede metoder for læring, som kan brukes på arbeidsplassen.

Det er planlagt å lage et kurspensum basert på “b-læring” tilpasset ulike forhold og ulike regioner. Ved å gjennomgå kurset vil du få nasjonalt og europeisk sertifikat/kvalifikasjon. Dette prosjektet vil gi birøktere i dag og i fremtiden en referanse på oppnådde ferdigheter innen birøkt.

Målsetningene i Erasmus+ kontekst er følgende:

0101

Ferdigheter og nøkkelkompetanser

Å bidra til å oppnå og utvikle basisferdigheter og nøkkelkompetanse innen birøkt, basert på videreutdanning. Dette vil lette prosessen med nytenkning, økonomisk vekst og sosialt samhold, gjennom utdannelse, opplæring og personlig utvikling.

0202

Redusere forskjellene

Fremme inkludering og likhet mellom ulike grupper    gjennom formell og ikke-formell utdanning, basert på bruk av nye og digitale teknologier og deretter forbedre og oppdatere kunnskapen jevnlig.

0303

Utvikle og strukturere partnerskap

Å utvikle og strukturere samarbeid for å fremme arbeids-basert læring innen birøkt og gi birøktere og folk som ønsker å bli birøktere ferdigheter og kompetanse innen området.

Spesifikke målsetninger i beeB prosjektet:

  • Utvikle verktøy som vil gi familiebirøktere, og andre ikke-profesjonelle birøktere ferdigheter innen økologisk birøkt og i god birøktpraksis ved å ta i bruk nye og tilpassede former for opplæring.
  • Oppmuntre særlig kvinner og arbeidsledige fra bygdene til å praktisere og starte med birøkt.
  • Spre kunnskap og verdier forbundet med bienes verden og dens forunderligheter. Dette kan gi økt generell interesse for bier, noe som kan bidra til å øke statusen til birøkt og stimulere til nytenkning.